Regulamin zamawiania próbek przez stronę www.mardomdecor.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zamawianie próbek na portalu www.mardomdecor.com realizuje Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549, adres poczty elektronicznej: mardom@mardom-sp.pl numer telefonu: 42 678 67 86 lub 728 369 525.
 2. Portal jest narzędziem, za pośrednictwem którego Mardom prowadzi usługę zamawiania próbek poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej zamawiania próbek od Mardom. W celu wykonania czynności o jakich mowa w zdaniu poprzednim, Mardom świadczy za pośrednictwem Portalu także Usługi Elektroniczne. 
 3. Portal prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla działalności Mardom przepisami prawa. 
 4. Regulamin określa:
  1. zasady korzystania z Portalu w tym prawa i obowiązki Zamawiających i Mardom wynikające z korzystania z Portalu
  2. zasady zawierania i wykonywania umów zamawiania próbek, w tym zasady składania zamówień na Próbki, zasady płatności i wysyłki Próbek.
  3. rodzaje i zakres Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie
  4. warunki świadczenia Usług Elektronicznych, w tym:
   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Mardom
   • zakaz dostarczania przez Zamawiających treści o charakterze bezprawnym
  5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi Elektroniczne, o których mowa w Regulaminie
  6. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych.

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest: Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549 (Mardom).
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Mardom a Tobą za pomocą Portalu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Wykonanie umowy rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – np. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości. Nadto, w razie wyrażenia przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu przesyłania drogą mailową newslettera, informacji o promocjach, kodów rabatowych drogą mailową, a także w celu przeprowadzenia oceny satysfakcji Zamawiającego.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: księgowi, rewidenci, prawnicy, firmy kurierskie, poczta polska, dostawcy usług płatniczych oraz inne osoby współpracujące z Mardom, których usługi są niezbędne dla wykonania umów zawartych za pośrednictwem Portalu. 
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Twoje dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony, oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.  A jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane aż do czasu jej cofnięcia.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Sprzedawcy, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO);
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych żądanych przez Portal jest warunkiem zawarcia umowy zamówienia Próbek oraz Usług Elektronicznych. Jesteś zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania w/w  umów.

3. DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

 1. Definicje:
  1. Portal– strona www udostępniana i działająca pod adresem: www.mardomdecor.com i domenami podległymi, wyposażona w funkcjonalności za pomocą których Mardom realizuje zamówienia próbek za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy Usługi Elektroniczne; 
  2. Mardom – Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Ratajska 11a, 91-231 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549; telefon 42 678 67 86, email mardom@mardom-sp.pl .
  3. Zamawiający – każdy podmiot, który korzysta z funkcjonalności Portalu, w szczególności dokonuje zamówienia Próbek za jego pośrednictwem. Zamawiającymi próbki przez Portal mogą być Przedsiębiorcy, dla których umowa ta posiada charakter zawodowy, wynikający, w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnianego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, a także konsumenci, o których mowa w art. 22(1) kodeku cywilnego oraz osoby fizyczne, o których mowa w art. 556(4) kodeksu cywilnego.
  4. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna, w postaci formularza dostępnego w Portalu, który umożliwia utworzenie Konta.
  5. Konto – Usługa elektroniczna, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Portalu, w ramach których Zamawiający podaje informacje go indywidualizujące (w tym dane osobowe) oraz pozwalająca na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Zamawiającego (w tym zamówieniach) oraz o przyznanych rabatach. Konto oznaczone jest indywidualnym loginem i hasłem, które ustala Zamawiający. Zamawiający po utworzeniu konta w Portalu ma możliwość przeglądania oraz pobierania plików zawierających cenniki, modele 3D, specyfikacje techniczne oraz atesty higieniczne produktów
  6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna zawierającą niezbędne informacje dotyczące Zamawiającego i składanego przez niego zamówienia próbek, w tym sposobu wysyłki i płatności,  które są przesyłane do Mardom poprzez Portal w ramach procedury zawarcia umowy zamówienia próbek
  7. Zamówienie próbek – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zamówienia próbek z Mardom.
  8. Umowa zamówienia próbek – umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Mardom za pomocą Portalu polegająca na tym, że Mardom przesyła bezpłatne próbki Zamawiającemu a Zamawiający ponosi koszty przesyłki. 
  9. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu znajdujący się pod adresem www.mardomdecor.com
  10. Usługa Elektroniczna – określona w Regulaminie usługa stanowiąca wskazaną  funkcjonalność Portalu i  stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych świadczonych w ramach Portalu;
  11. Dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
  12. Próbka  – wykrojona specjalną maszyną część listwy dekoracyjnej lub innego produktu oferowanego w Portalu. Przygotowana profesjonalnie część produktu pełnego, będąca produktem o mniejszych wymiarach jednakże przygotowanym na specjalne życzenie Zamawiającego, na potrzeby przetestowania przez niego funkcjonalności i sprawdzenia wyglądu produktu przed zakupem produktu pełnego. Próbki są towarem bezpłatnym. 
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
  14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

4. ZAMÓWIENIE PRÓBKI

 1. Portal realizuje Zamówienia próbek tj. profesjonalne przygotowane części produktu pełnego, których wymiary to około 200 cm długości.
 2. Zamawiający może zamówić maksymalnie 5 próbek produktów przy składaniu jednego Zamówienia. 
 3. Zamówione przez Zamawiającego próbki nie podlegają prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w myśl art 38. pkt 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Próbki przygotowywane są na specjalne, indywidualne zamówienie Zamawiającego na potrzeby przetestowania produktu przed zakupem produktu pełnego. Przedmiotem świadczenia jest zatem rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W celu zamówienia próbek za pośrednictwem Portalu należy wejść na stronę internetową www.mardomdecor.com, dokonać wyboru poszukiwanych produktów i ich charakterystyk (jak np. wzór listew, wodoodporność), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Zamawiającemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. Wybór zamawianych przez Zamawiającego Próbek dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. Próbki są bezpłatne. Zamawiający ponosi jedynie koszty wysyłki Próbek. Zamawiający przed finalnym potwierdzeniem Zamówienia próbek jest informowany o kosztach wysyłki.
 7. W trakcie składania Zamówienia próbek – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty za dostawę próbek, np. „Zamawiam i płacę” – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych próbek. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Zamawiającemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Po podaniu przez Zamawiającego korzystającego z Portalu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące m.in.:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. łącznej ceny usługi  kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu realizacji zamówienia i dostawy,
 9. W celu wysłania Zamówienia próbek konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę”.
 10. Wysłanie przez Zamawiającego Zamówienie próbek stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mardom sp. z o.o. Umowy zamówienia próbek, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu Zamówienia próbek, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia próbek.
 12. Zamówienie traktuje się za zawarte z momentem otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 13. Umowa zamówienia próbek zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia próbek oraz ogólnych warunków (Regulamin Portalu) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. W przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia próbek, Portal niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie oraz zwróci całą otrzymaną od klienta kwotę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia.
 15. Zamawiający ma możliwość uiszczenia zapłaty za koszty dostawy: płatnością za pośrednictwem systemu usług płatności elektronicznych Przelewy24, świadczonych przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań dla której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,
 16. W przypadku wyboru przelewu bankowego Zamówienie próbek zostanie wysłane po wpłynięciu zapłaty za koszty dostawy na konto bankowe Mardom. W przypadku braku odnotowania wpłaty w terminie 10 dni roboczych oraz braku kontaktu z Zamawiającym, Zamówienie próbek zostaje anulowane i potraktowane jako rezygnacja z zamówienia próbek.

5. WYSYŁKA PRÓBEK

 1. Wysyłka Próbek jest standardowo ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia próbek, a dodatkowo jest każdorazowo odpowiednio ubezpieczona oraz zapakowana z należytą starannością zapewniającą jej bezpieczny transport.
 2. Wysyłka Próbek na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z wyborem Zamawiającego. Koszty wysyłki zależą od wybranej opcji dostawy. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia, tuż przed finalnym jego potwierdzeniem przez Zamawiającego – w tym przypadku jednak są one dla Zamawiającego ostateczne i nie ulegną już zmianie.
 3. Na koszt dostarczenia Próbki składa się koszt przesyłki, który Mardom płaci operatorowi zależnemu od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy oraz koszty przygotowania przesyłki, w tym m.in. koszty paczki/listu, wypełniacza, materiałów pakowych i innych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przygotowania paczki.
 4. Na całkowity czas realizacji Zamówienia na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej składa się suma dwóch elementów: czas przygotowania zamówienia do wysyłki, kończący się podjęciem przesyłki przez kuriera, oraz czas dostawy.
 5. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki kończący się jego podjęciem przez kuriera to maksymalnie 5 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt państwowych), jednakże Mardom dokłada wszelkiej staranności i podejmuje próbę aby każde z zamówień zrealizować w jak najkrótszym terminie. 
 6. Czas dostawy zależny jest od wybranej przez Zamawiającego firmy kurierskiej i zazwyczaj według jej deklaracji nie przekracza 24 godzin (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych). Statystyki pokazują, że nawet do 95% przesyłek dociera do Zamawiającego w zadeklarowanym czasie. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych wybranej firmy kurierskiej.
 7. Status wysyłki Zamówienia próbek, Zamawiający w każdym czasie może sprawdzić na Koncie Zamawiającego, dostępnym na stronie www.mardomdecor.com po zalogowaniu z wykorzystaniem sposobu określonego przy rejestracji konta. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji konta w portalu www.mardomdecor.com nie jest możliwe śledzenie statusu wysyłki Zamówionych Próbek. 
 8. Momentem doręczenia jest odbiór przesyłki od kuriera potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru lub potwierdzony odpowiednim rejestrem w sklepie

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCYCH

Zamawiający obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Mardom oraz osób trzecich. Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego korzystającego z Usług Elektronicznych, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym. 

7. USŁUGA ELEKTRONICZNA

 1. Mardom za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
 2. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Zamawiającemu wszelkich funkcjonalności Portalu, w szczególności umożliwiających zawarcie z Mardom za pośrednictwem Portalu umowy zamówienia próbek.
 3. Za pośrednictwem Portalu Mardom świadczy, w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
  1. Formularz rejestracji,
  2. Konto,
  3. Formularz zamówienia,
  4. Kody Rabatowe,
  5. Newsletter
 4. Do zawarcia umowy o Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Zamawiającego korzystania z danej Usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Portalu lub poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z tej usługi. Zakończenie świadczenia takiej usługi odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania przez Zamawiającego z danej funkcjonalności lub w razie cofnięcia przez Zamawiającego zgody. Wyjątek stanowi umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Konta, która ulega rozwiązaniu po jego usunięciu przez Zamawiającego lub po upływie 24 miesięcy od złożenia ostatniego Zamówienia. Zaprzestanie korzystania z Usług Elektronicznych może nastąpić w każdym czasie. 
 5. Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia przez Zamawiającego następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; 
  2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 80.0 i wyższej; Opera w wersji 80.0 i wyższej; Google Chrome w wersji 90.0 i wyższej; Edge w wersji 89.0 i wyższej; Safari w wersji 15.0 i wyższej;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Zastrzeżenia dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać  z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. b) Regulaminu.
 7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Mardom poinformuje Zamawiającego o wyniku rozpoznania zastrzeżenia z wykorzystaniem danych kontaktowych Zamawiającego podanych przez niego w zgłoszeniu.
 8. Mardom może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w razie:
  • dostarczania przez Zamawiającego treści bezprawnych,
  • w razie uporczywego naruszania Regulaminu,
  • w razie korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal i czynności związane z realizacją zamówienia próbek w Portalu są dostępne w języku polskim. 
 2. Regulamin udostępniany jest Zamawiającemu pod adresem www.mardomdecor.com przed zawarciem umowy zamówienia próbek, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się zamawiający, w tym w szczególności jego wysłanie na adres mailowy Zamawiającego, pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Zamawiającego lub wydrukowanie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zamówienia próbek zawieranej za pośrednictwem Portalu, w tym umowy o Usługę Elektroniczną.
 4. Regulamin może być zmieniany. Opublikowanie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z pkt 8 ust. 2 i ma zastosowanie do umów o zamawianie Próbek oraz umów o świadczenie Usług Elektronicznych zawieranych po jego opublikowaniu oraz do umów zawartych w ten sposób, że Zamawiający w toku składania zamówienia oświadczył, że zapoznał się ze zmienionym Regulaminem. Zmieniony Regulamin nie działa względem umów zawartych przed jego opublikowaniem. 
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Enter e.g. type, style, color or use the hints below

Wystąpił błąd podczas zmiany ilości, prosimy spróbować ponownie.

Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Zapisaliśmy Twój adres.
Jesteśmy w kontakcie!

mardom

We are sorry to see you leave us

We are constantly working to improve the quality of our online store. Help us improve it.
Tell us what we can improve.

Dlaczego nas opuszczasz?

Proszę wybrać przynajmniej jedną opcje.

Dziękujemy za Twój czas!

Twoja odpowiedź jest dla nas bardzo cenna.