Szybki kontakt

Regulamin Sklepu Internetowego MARDOM DECOR

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Pod adresem: mardomdecor.com znajduje się Sklep internetowy umożliwiający dokonywanie zakupów na odległość (zwany dalej Sklepem) i jest prowadzony przez Mardom spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549, adres poczty elektronicznej: kontakt@mardomdecor.com numer telefonu: +42 678 67 86, lub +48 728 369 525.
2. Sklep jest narzędziem, przy użyciu którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet i jest jednym ze sposobów zawarcia umowy dotyczącej Towarów ze Sprzedawcą. W celu wykonania czynności o jakich mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu także Usługi Elektroniczne.
3. Sklep prowadzony jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla działalności Sprzedawcy przepisami prawa.
4. Regulamin określa:
a) zasady korzystania ze Sklepu w tym prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy wynikające z korzystania ze Sklepu;
b) zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów, w tym zasady składania zamówień na Towary, zasady płatności, dostaw i reklamacji dotyczących Towarów oraz odstąpienia od umowy;
c) rodzaje i zakres Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie;
d) warunki świadczenia Usług Elektronicznych, w tym:
• wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca
• zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym
e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi Elektroniczne, o których mowa w Regulaminie;
f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych.
5. Regulamin oraz jego ewentualne zmiany udostępniany jest bezpłatnie na stronie mardomdecor.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego (np. może być pobrany przez Klienta w formie pdf.).

§ 2 Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549 (Sprzedawca).
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu jednym lub większej liczbie określonych celów, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Sprzedawcą a Tobą za pomocą Sklepu zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Wykonanie umowy rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – np. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości. W razie wyrażenia przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu przesyłania drogą mailową lub smsową newslettera, informacji o promocjach, kodach rabatowych, a także w celu przeprowadzenia oceny satysfakcji Klienta.
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: księgowi, rewidenci, prawnicy, firmy kurierskie, poczta polska, dostawcy usług płatniczych oraz inne podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, których usługi są niezbędne dla wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Twoje dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz przez czas trwania uzasadnionego interesu administratora. A jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane aż do czasu jej cofnięcia.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Sprzedawcy, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO);
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych żądanych przez Sklep jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towarów oraz Usług Elektronicznych. Jesteś zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania w/w umów. Podobnie podanie przez Ciebie danych osobowych żądanych przez Sklep oraz wyrażenie zgody na przekazywanie informacji handlowych (sms, mail) jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem rejestracji Konta i nabycia statusu Klienta Premium.

§ 3 Definicje i dane kontaktowe

1. Definicje:
a) Sklep – znajdujący się na www.mardomdecor.com wraz z domenami podległymi sklep internetowy, wyposażony w funkcjonalności za pomocą których Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy Usługi Elektroniczne a Klient nabywa Towary i korzysta z ww. usług.
b) Sprzedawca – Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Ratajska 11a, 91-231 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000139654 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549; telefon +42 678 67 86, lub +48 728 369 525, email: kontakt@mardomdecor.com.
c) Klient – każdy podmiot, który korzysta z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonuje zamówienia Towarów za jego pośrednictwem.
d) Klient Premium – Klient, który zarejestruje i będzie posiadał aktywne Konto w Sklepie. Rejestracja Konta polega na spełnieniu warunków uczestnictwa w zamian za uzyskanie uprawnienia do korzystania ze specjalnych promocji i funkcjonalności niedostępnych dla innych Klientów.
e) Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna, w postaci formularza dostępnego w Sklepie, który umożliwia utworzenie Konta.
f) Konto – Usługa elektroniczna, dostępna do korzystania wyłącznie przez Klienta Premium, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu, w ramach których Klient Premium podaje informacje go indywidualizujące (w tym dane osobowe) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową i smsową informacji handlowych od Sprzedawcy w zamian za co otrzymuje w ramach Konta następujące przywileje:
• możliwość monitorowania statusu swojego zamówienia,
• możliwość pobierania dokumentów handlowych i przeglądania historii zamówień,
• możliwość dostęp do dodatkowych materiałów technicznych Towarów (katalogi, instrukcje, itp.),
• możliwość otrzymywania spersonalizowanych kodów rabatowych,
• możliwość otrzymywania informacji o obowiązujących akcjach promocyjnych skierowanych tylko do Klientów Premium (np. tydzień darmowej dostawy, specjalny rabat na zakup danych produktów w określonym przedziale czasowym, itp.).
O zakresie przyznawanych przywilejów decyduje Sprzedawca, a Klient akceptuje ten fakt i przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia związane z zakresem posiadanych przywilejów.
g) Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna zawierającą niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, w tym rodzaju Towaru, sposobu dostawy i płatności, które są przesyłane do Sprzedawcy poprzez Sklep w ramach procedury zawarcia umowy dotyczącej Towarów.
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy klientem a Sprzedawcą za pomocą Sklepu.
j) Rabaty – wartości opustów cenowych przysługujące Klientowi zapisane na jego Koncie.
k) Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 K.C.).
l) Przedsiębiorca:
– Klient, będący osobą prawną lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej z jego działalnością gospodarczą.
– Klient, będący osobą fizyczna prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową i dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej bezpośrednio związanej z tą działalnością o treści wskazującej na to, że czynność ta posiada dla tego Klienta charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności opisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG).
m) Przedsiębiorca Uprzywilejowany – Klient, będący osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą o treści wskazującej na to, że czynność ta nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnianego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.
n) Towar – ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę z wykorzystaniem Sklepu, w oferowanym asortymencie tj. w szczególności podłóg, sztukaterii i akcesoriów niezbędnych do ich położenia.
o) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu znajdujący się pod adresem www.mardomdecor.com/regulamin/.
p) Usługa Elektroniczna – określona w Regulaminie usługa stanowiąca wskazaną funkcjonalność Sklepu i stanowiącą świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług elektronicznych świadczonych w ramach Sklepu.
q) Dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
r) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.).
s) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).
t) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014. Poz. 827).

§ 4 Zawarcie umowy sprzedaży Towaru w Sklepie i płatności

1. Sklep służy do zawierania umów sprzedaży Towarów między Klientem a Sprzedawcą.
2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 w ramach korzystania z Sklepu zawierane są pomiędzy Klientami a Sprzedawcą opisane w Regulaminie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, których zasady świadczenia uregulowano w § 8 Regulaminu.
3. Klient może składać zamówienia bez zakładania Konta jak i zdecydować o składaniu zamówień po jego złożeniu.
4. W celu prawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne są następujące czynności:
– posłużenie się Formularzem zamówienia lub Formularzem rejestracji bądź posiadanym Kontem;
– wybór zamawianego Towaru oraz cech zamawianego Towaru, jeśli taki wybór jest dostępny;
– wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie np. adres i forma dostawy, dane do faktury Vat i inne znajdujące się w formularzu;
– dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia, które powoduje obowiązek płatności;
– zapoznanie się i akceptacja Regulaminu;
5. Złożenie zamówienia wymaga podania danych takich jak: imię i nazwisko, adres dostawy, email, numer telefonu, dane do faktury.
6. Płatność odbywa się z góry:
– kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
7. Określone w Sklepie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy). Koszty dostawy ponosi Klient i są one doliczane do zamówienia podczas jego składania.
8. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, przyznanych Rabatów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie, w szczególności podczas składania zamówienia.
9. Cena podana przy każdym Towarze wiąże Klienta w chwili składania przez niego Zamówienia.
10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Klienta wyraża zgodę na taką formę potwierdzenia zawarcia umowy.
11. Niezwłoczne potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
12. Treść umowy sprzedaży jest utrwalona oraz udostępniona Klientowi poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 9 Regulaminu.
13. Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn zamówienie nie zostało opłacone (np. z powodu przerw w działaniach systemów elektronicznych) jest ono anulowane po upływie 3 (trzech) Dni roboczych po uprzednim mailowym poinformowaniu Klienta o tym, że zamówienie zostało nieopłacone.

§ 5 Płatności i dostawy

1. Sprzedawca dedykuje Klientom dwie formy wydania Towaru:
a) nieodpłatny odbiór osobisty pod adresem: Mardom sp. z o.o. ul. Ratajska 11a, Łódź,
b) odpłatna dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka kurierska).
2. O kosztach dostawy Klient jest każdorazowo informowany przy składaniu Zamówienia. Koszty transportu zależne są od rodzaju zamawianego Towaru i jego gabarytów.
3. Termin realizacji Zamówienia jest wskazywany każdorazowo przy składaniu Zamówienia na dany Towar. Termin realizacji Zamówienia jest liczony od dnia następnego po dniu wpływu płatności za dane Zamówienie. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 2-5 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu otrzymania płatności. Realizacja zamówienia oznacza termin przekazania Towaru firmie kurierskiej. Czas realizacji Zamówień nie obejmuje czasu między wydaniem Towaru firmie kurierskiej do jego faktyczną dostawą do klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienia spowodowane czynnikami od niego niezależnymi. W razie zaistnienia takich okoliczności Klient zostanie poinformowany o ich zaistnieniu oraz o możliwości wydłużenia się terminu realizacji Zamówienia.
4. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej Towar, czy jest on zgodny z Zamówieniem oraz sporządzić protokół niezgodności z umową sprzedaży w razie stwierdzenia niezgodności Towaru. W razie stwierdzenia niezgodność Klient nie może nie przyjąć Towaru, lecz jest zobowiązany do skorzystania z procedur odstąpienia od umowy przewidzianej Regulaminem lub zgłoszenia reklamacji.

§ 6 Obowiązki Klientów

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usług Elektronicznych, o których mowa w § 8 Regulaminu treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 Klient Premium

1. Warunkiem nabycia statusu Klienta Premium jest założenie Konta na stronie internetowej Sklepu.
2. Założenie Konta wymaga:
a) wypełnienia Formularz rejestracji,
b) zapoznania się i akceptacji Regulaminu,
c) dobrowolnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy dwoma kanałami komunikacji tj. mailowo oraz telefonicznie – wiadomość tekstowa (sms) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych wyżej celach marketingowych otrzymując możliwość korzystania z dedykowanych przywilejów opisanych w § 3 pkt. f) Regulaminu.
3. Wypełniając Formularz rejestracji Klient zobowiązany jest podać faktyczne dane, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, hasło dostępu, aktualny adres e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie założenia Konta;
4. Aby korzystać z Konta Klient zobowiązany jest wejść w link wysłany na podany adres mailowy. Dalsze korzystanie z Konta odbywa się przez logowanie z użyciem identyfikatora w postaci adresu e-mail orz hasła indywidualnie ustalonego przez Klienta Premium.
5. Klient uzyskując status Klienta Premium ma prawo do korzystania ze specjalnych przywilejów i promocji opisanych w § 3 pkt. f) Regulaminu. Konto informuje Klienta Premium o możliwych Rabatach.
6. Zakazane jest:
– udostępnianie przywilejów wynikających z posiadania Konta osobom trzecim,
– rejestrowania na jednym adresie e-mail więcej niż jednego Konta,
– korzystanie z Konta w sposób naruszający przepisy prawa i § 6 Regulaminu, w szczególności korzystanie z materiałów technicznych Sprzedawcy, dostępnych z poziomu Konta z naruszenie przepisów prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej,
– posługiwanie się nieaktualnymi lub nieprawdziwymi danymi,
7. Stwierdzenie naruszeń, o których mowa w ust. 6 powyżej lub innych postanowień Regulaminu bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnia Sprzedawcę do zablokowania Konta ze skutkiem natychmiastowym.
8. Sprzedawca może również zablokować Konto ze skutkiem natychmiastowym w razie cofnięcia przez Klienta Premium którejkolwiek ze zgód marketingowych opisanych powyżej lub w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.
9. Zamówienia złożone do dnia blokady Konta będą realizowane na dotychczasowych zasadach, w szczególności uwzględniając przyznane Rabaty.
10. O blokadzie Konta Sprzedawca informuje Klienta na podany adres e-mail.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta Premium błędnych lub nieaktualnych danych na Koncie.
12. Klient może zrezygnować z Konta i żądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Klient przyjmuje do wiadomości, że Konto, które jest nieużywane dłużej niż 24 miesiące od ostatniego Zamówienia może nie zawierać już pełnej historii dotychczasowych Zamówień.
13. Aby zrezygnować z Konta należy:
a) samodzielnie zlikwidować Konto na stronie Sklepu,
b) zgłosić się do Sprzedawcy na e-mail: kontakt@mardomdecor.com.

§ 8 Usługa Elektroniczna

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy Usługi elektroniczne. Usługi elektroniczne są
  nieodpłatne.
 2. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu, w szczególności umożliwiających zawarcie ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów oraz założenie Konta.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy, w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
  1. Formularz rejestracji,
  2. Konto,
  3. Formularz zamówienia,
 4. Do zawarcia umowy o Usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu lub poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z tej usługi. Zakończenie świadczenia takiej usługi odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej funkcjonalności lub w razie cofnięcia przez Klienta zgody. Wyjątek stanowi umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Konta, która ulega rozwiązaniu po jego usunięciu przez Klienta. Zaprzestanie korzystania z Usług Elektronicznych może nastąpić w każdym czasie.
 5. Korzystanie z Sklepu wymaga spełnienia przez Klienta następujących warunków technicznych: (1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;(2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Zastrzeżenia dotyczące Usług elektronicznych prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. b) Regulaminu.
 7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wyniku rozpoznania zastrzeżenia z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w razie:
  1. dostarczania przez Klienta treści bezprawnych,
  2. w razie uporczywego naruszania Regulaminu,
  3. w razie korzystanie z Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego.
3. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć w treści maila lub w treści listu bądź poprzez wydrukowanie i wypełnienie formularza, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu i jego przesłanie mailem lub pocztą tradycyjną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
7. Sprzedawca dedykuje Klientom dwie formy zwrotu Towaru:
a) nieodpłatny zwrot osobisty pod adresem: Mardom sp. z o.o. ul. Ratajska 11a, Łódź,
b) odesłanie towaru na adres: Mardom sp. z o.o. ul. Ratajska 11a, Łódź,
8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca Uprzywilejowanym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego od umowy sprzedaży Towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu mogą różnić się i mogą być wyższe od kosztów dostawy Towarów do Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego organizowanej przez Sprzedawcę. Koszty zwrotu mogą być uzależnione w szczególności od wagi Towarów, kształtu Towarów, długości Towarów i odległości do miejsca zwrotu a także rodzaju firmy transportowej, przy czym szacunkowa wysokość kosztów zwrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wynieść a) w przypadku paczek o wymiarach standardowych do 31,5 kg – do 30,00 zł b) w przypadku przesyłek paletowych do 100 kg – do 200,00 zł, c) w przypadku przesyłek paletowych do 1000,00 kg – do 300.00 zł.
12. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Opisane powyżej prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem czynności prawnej, w szczególności sprzedaży:
a) są rzeczy nieprefabrykowany, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. próbki Towarów);
b) są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
15. Regulamin nie przewiduje możliwości wymiany Towaru. Jeśli zamiarem Klienta jest wymiana Towaru to winien odstąpić od umowy na pierwotnie otrzymany Towar i złożyć odrębne zamówienie na nowy Towar.

§ 10 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad.
2. Reklamacje należy składać mailowo na adres: kontakt@mardomdecor.com lub pisemnie na adres Mardom sp. z o.o. ul. Ratajska 11a, 91-231 Łódź z możliwie najdokładniejszym opisem zgłaszanych wad.
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Pozostałe zasady rozpoznawania reklamacji wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest do zwrotu całości lub części Towaru celem weryfikacji zasadności zgłoszonych wad, a jeśli to niemożliwe Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą celem ustalenia terminu oględzin.
5. Jeśli danych Towarów dotyczy gwarancja informacje w tym zakresie dostępne są w Sklepie. Gwarancja jest realizowana zgodnie z warunkami gwarancji dołączanymi do Towaru. Sprzedawca może nie być gwarantem sprzedawanych Towarów.
6. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu odpowiedzialność Sprzedawcy z wszelkich tytułów, w szczególności z tytułu rękojmi i nienależytego wykonania umowy względem Przedsiębiorcy jest ograniczona:
– czasowo – do 6 miesięcy od dnia otrzymania towaru oraz
– kwotowo – do wysokości 50% wartości zakupionego towaru.

§ 11 Postanowienia Końcowe

1. Sklep i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie są dostępne w języku polskim.
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem kontakt@mardomdecor.com przed zawarciem umowy, a także w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego wysłanie na adres mailowy Klienta, pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, w tym umowy o Usługę Elektroniczną.
4. Regulamin może być zmieniany. Opublikowanie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z § 11 ust. 2 i ma zastosowanie do umów o sprzedaż Towarów oraz umów o świadczenie Usług Elektronicznych zawieranych po jego opublikowaniu. Zmieniony Regulamin nie działa względem umów zawartych przed jego opublikowaniem. W odniesieniu do umów o charakterze ciągłym (np. Konto) w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu trwania usługi lub innej umowy zmiany wiążą Klienta, którego dotyczą te umowy jeśli nie dokona on rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Załączniki

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Pobierz regulamin w wersji PDF

Regulamin sklepu internetowego www.mardomdecor.com

Wpisz np. rodzaj, styl, kolor lub skorzystaj z podpowiedzi poniżej

Wystąpił błąd podczas zmiany ilości, prosimy spróbować ponownie.

Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Zapisaliśmy Twój adres.
Jesteśmy w kontakcie!

Dziękujemy za Twój czas!

Twoja odpowiedź jest dla nas bardzo cenna.