Reglement van de MARDOM DECOR internetwinkel

§ 1 Algemene bepalingen

(1) Op het adres: mardomdecor.com is er een online Winkel die u toelaat aankopen te doen op afstand (hierna de Winkel genoemd) en wordt beheerd door Mardom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationaal Gerechtsregister onder KRS nr.: 0000139654 door de Districtsrechtbank voor Łódź Śródmieście in Łódź XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549, e-mailadres: kontakt@mardomdecor.com telefoonnummer: +42 678 67 86, of +48 728 369 525.
(2) De Shop is een instrument dat door de Verkoper wordt gebruikt om Goederen via het internet te verkopen en is een van de manieren om de overeenkomst voor Goederen met de Verkoper af te sluiten. Om de in de vorige zin genoemde activiteiten uit te voeren, biedt de Verkoper ook elektronische diensten aan via de Winkel. 3. (3) De Winkel wordt geëxploiteerd in de Verenigde Staten.
(3) De Winkel wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de activiteiten van de Verkoper.
4e Reglementen definiëren:
a) regels voor het gebruik van de Shop, met inbegrip van de rechten en verplichtingen van Klanten en de Verkoper die voortvloeien uit het gebruik van de Shop;
b) principes voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop van Goederen, met inbegrip van de principes voor het plaatsen van bestellingen voor Goederen, regels voor betaling, levering en klachten met betrekking tot Goederen en terugtrekking uit de overeenkomst;
c) soorten en omvang van de Elektronische Diensten waarnaar in de Voorwaarden wordt verwezen;
d) de voorwaarden voor het verlenen van Elektronische Diensten, met inbegrip van:
– technische vereisten die nodig zijn voor samenwerking met het door de Verkoper gebruikte tele-informatiesysteem
– verbod op het aanbieden van illegale inhoud door Klanten
e) de voorwaarden voor het sluiten en beëindigen van overeenkomsten voor Elektronische Diensten waarnaar in de Voorwaarden wordt verwezen;
f) de procedure voor het indienen van een klacht met betrekking tot Elektronische Diensten.
(5) De Algemene Voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop worden kosteloos ter beschikking gesteld op mardomdecor.com op een wijze die het mogelijk maakt deze met behulp van een ICT-systeem over te nemen, te vermenigvuldigen en op te slaan (bijvoorbeeld door deze in pdf-vorm te downloaden door de Klant).

§ 2 Informatieverplichting

De beheerder van de persoonsgegevens van de klant is: Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank onder KRS nr.: 0000139654 door de Districtsrechtbank voor Łódź Śródmieście in Łódź XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549 (Verkoper).
(2) Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor een of meer gespecificeerde doeleinden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de RODO, in het bijzonder voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst tussen de Verkoper en u via de Shop in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de RODO. Onder uitvoering van het contract wordt ook verstaan de uitoefening door elke partij van haar aanspraken op grond van dit contract. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten – bijvoorbeeld artikel 6, lid 1, onder c) RODO in verband met artikel 74 van de Comptabiliteitswet. Als u toestemming hebt gegeven, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt om u nieuwsbrieven per e-mail of sms, informatie over promoties, kortingscodes en klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.
(3) Ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zijn: accountants, auditors, advocaten, koeriersbedrijven, de Poolse Post, betalingsdienstaanbieders en andere entiteiten die samenwerken met de Verkoper, waarvan de diensten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contracten die via de Winkel zijn afgesloten.
4e Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen, d.w.z. buiten de Europese Economische Ruimte.
(5) Uw gegevens worden verwerkt gedurende de periode die nodig is voor het geldend maken van claims door de partijen en gedurende de periode die vereist is door de wet, in het bijzonder de boekhoudwet, en voor de duur van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke. En als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, worden deze verwerkt totdat u deze toestemming intrekt.
(6. U hebt het recht op toegang tot de inhoud van uw gegevens en het recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de Verkoper, het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken;
7. u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de voorzitter van het Bureau Bescherming Persoonsgegevens, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (de zogenaamde RODO);
8. de verstrekking door u van de door de Winkel gevraagde persoonsgegevens is vrijwillig, maar is tegelijkertijd een voorwaarde voor het sluiten van de koopovereenkomst van Goederen en Elektronische Diensten. U bent verplicht om ze te verstrekken en het gevolg van het niet verstrekken van persoonsgegevens is de onmogelijkheid om de bovengenoemde contracten te sluiten en uit te voeren. Evenzo is het verstrekken van de door de Winkel gevraagde persoonlijke gegevens en het instemmen met de verzending van commerciële informatie (sms, e-mail) vrijwillig, maar tegelijkertijd een voorwaarde voor de registratie van de Account en het verkrijgen van de status van Premium Klant.

§ 3 Definities en contactgegevens

1 Definities:
a) Winkel – een online winkel gevestigd op www.mardomdecor.com samen met onderliggende domeinen, uitgerust met functionaliteiten door middel waarvan de Verkoper Goederen verkoopt via het internet en Elektronische Diensten levert en de Klant Goederen koopt en gebruik maakt van de voornoemde diensten.
b) Verkoper – Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met statutaire zetel in Łódź, 11a Ratajska Street, 91-231 Łódź, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS nr.: 0000139654 door de Districtsrechtbank voor Łódź Śródmieście in Łódź XX Wydział KRS, NIP 725-184-61-23, REGON 473081549; telefoon +42 678 67 86, of +48 728 369 525, e-mail: kontakt@mardomdecor.com.
c) Klant – iedere entiteit die gebruik maakt van de functionaliteiten van de Winkel, in het bijzonder het bestellen van Goederen via de Winkel.
d) Premium Klant – een Klant die zich registreert en een actieve Account heeft in de Winkel. De registratie van de Account bestaat uit het voldoen aan de deelnamevoorwaarden in ruil voor het verkrijgen van het recht om gebruik te maken van speciale promoties en functionaliteiten die niet beschikbaar zijn voor andere Klanten.
e) Registratieformulier – Elektronische Dienst in de vorm van een formulier dat beschikbaar is in de Winkel en waarmee een Account kan worden aangemaakt.

f) Account – Elektronische Dienst, uitsluitend beschikbaar voor gebruik door de Premium Klant, bestaande uit het beschikbaar stellen van de IT-functies van de Winkel, in het kader waarvan de Premium Klant informatie verstrekt die hem/haar individualiseert (inclusief persoonlijke gegevens) en ermee instemt om commerciële informatie van de Verkoper te ontvangen via e-mail en sms, in ruil waarvoor hij/zij de volgende privileges ontvangt in het kader van de Account:
– de mogelijkheid om de status van zijn/haar bestelling te controleren,
– de mogelijkheid om commerciële documenten te downloaden en de bestelgeschiedenis te bekijken
– mogelijkheid tot toegang tot aanvullend technisch materiaal van de Goederen (catalogi, instructies, enz.),
– de mogelijkheid om gepersonaliseerde kortingscodes te ontvangen,
– de mogelijkheid om informatie te ontvangen over lopende promotionele acties die alleen gericht zijn op Premium Klanten (bijv. gratis leveringsweek, speciale korting voor de aankoop van bepaalde producten binnen een bepaalde periode, etc.).
De omvang van de toegekende privileges wordt bepaald door de Verkoper en de Klant aanvaardt dit feit en erkent dat hij/zij geen aanspraak kan maken op enige claim met betrekking tot de omvang van de privileges.
g) Bestelformulier – een Elektronische Dienst die de nodige informatie bevat betreffende de Klant en de door de Klant geplaatste bestelling voor Goederen, met inbegrip van het soort Goederen, de leveringswijze en de betaling, die via de Winkel naar de Verkoper worden gestuurd als onderdeel van de procedure voor het afsluiten van een overeenkomst voor Goederen.
h) Bestelling – een wilsverklaring van de Klant, ingediend via het Bestelformulier en rechtstreeks gericht op het afsluiten van een Verkoopovereenkomst van Producten met de Verkoper.
i) Koopovereenkomst – een koopovereenkomst van Goederen die via de Shop tussen de Klant en de Verkoper wordt gesloten.
j) Kortingen – de waarde van de prijskortingen waarop de Klant recht heeft en die op zijn/haar Account zijn geregistreerd.
k) Consument – een Klant, zijnde een natuurlijke persoon, die een juridische transactie aangaat met de Verkoper die niet rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit (volgens artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek).
l) Ondernemer:
– Een Klant die een rechtspersoon is of een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is en waaraan een afzonderlijke rechtshandeling rechtsbevoegdheid verleent, die in eigen naam een bedrijfsactiviteit uitoefent en die met de Verkoper een rechtshandeling verricht die verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit.
– Een Klant die een natuurlijke persoon is die een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent en die met de Verkoper een rechtshandeling verricht die rechtstreeks verband houdt met deze activiteit en waarvan de inhoud aangeeft dat deze activiteit voor deze Klant een professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn activiteit zoals beschreven in het Centraal Register en Informatie betreffende Bedrijfsactiviteiten (CEIDG).
m) Voorkeursondernemer – een Klant, zijnde een natuurlijke persoon, die met de Verkoper een rechtshandeling verricht die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit en waarvan de inhoud aangeeft dat de transactie voor deze Klant geen professioneel karakter heeft, met name voortvloeiend uit het voorwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van het Centraal Register en Informatie inzake Bedrijfsactiviteiten.
n) Goederen – alle roerende zaken die door de Verkoper worden verkocht met gebruikmaking van de Winkel, in het aangeboden assortiment, dat wil zeggen in het bijzonder vloeren, stucwerk en accessoires die nodig zijn voor de plaatsing ervan.
o) Huishoudelijk Reglement – dit reglement van de Winkel gevestigd te www.mardomdecor.com/regulamin/.
p) Elektronische Dienst – een dienst zoals gespecificeerd in het Reglement die een aangegeven functionaliteit van de Winkel vormt en die de levering van diensten langs elektronische weg vormt in de zin van de Wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische dienstverlening. Het Reglement bepaalt de soorten en omvang van elektronische Diensten die als onderdeel van de Winkel worden aangeboden.
q) Werkdag – een van de dagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
r) Wet op de elektronische dienstverlening – de Wet van 18 juli 2002 op de elektronische dienstverlening (Staatsblad 2013.1422 j.t., zoals gewijzigd).
(s) Burgerlijk wetboek – de wet van 23 april 1964 inzake het burgerlijk wetboek (Staatsblad 2016.380 j.t., zoals gewijzigd).
t) Wet consumentenrechten – Wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad 2014. punt 827).

§ 4 Sluiting van het verkoopcontract van Goederen in de Winkel en betaling

(1) De Winkel wordt gebruikt voor het sluiten van een verkoopovereenkomst van Goederen tussen de Klant en de Verkoper.
(2) Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 1, worden in het kader van het gebruik van de Winkel, overeenkomsten gesloten tussen de Klanten en de Verkoper beschreven in de Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektronische Diensten, waarvan de regels zijn geregeld in § 8 van de Algemene Voorwaarden.
(3) De Klant kan bestellingen plaatsen zonder een Account aan te maken, maar kan ook besluiten bestellingen te plaatsen nadat deze zijn geplaatst.
(4) Om de Klant in staat te stellen op de juiste wijze een Bestelling te plaatsen, zijn de volgende handelingen noodzakelijk:
– het gebruik van het Bestelformulier of het Registratieformulier of het hebben van een Account;
– de selectie van de te bestellen Goederen en de kenmerken van de Goederen, indien een dergelijke selectie beschikbaar is;
– het invullen van het Bestelformulier in alle andere opzichten, bijv. adres en leveringsvorm, gegevens voor een BTW-factuur en andere informatie op het formulier;
– de bevestiging van de bestelling die leidt tot de verplichting om te betalen;
– het lezen en accepteren van de Algemene Voorwaarden;
5. het plaatsen van een bestelling vereist het verstrekken van gegevens zoals: naam, afleveradres, e-mail, telefoonnummer, factuurgegevens.
Betaling geschiedt vooraf
– per betaalkaart, per blik of per bankoverschrijving via het externe betalingssysteem PayU, beheerd door het bedrijf PayU S.A. met maatschappelijke zetel in Poznań (in dit geval zal de verwerking van de bestelling worden gestart nadat de Verkoper de Klant een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd en na ontvangst van informatie van het PayU-systeem over de positieve afronding van de uitgevoerde betaling).
(7) De in de Winkel vermelde prijzen van Goederen zijn prijzen uitgedrukt in Poolse zloty en zijn inclusief het bedrag van de belasting op goederen en diensten. De prijzen zijn exclusief de leveringskosten van de Goederen. De leveringskosten zijn voor rekening van de Klant en worden toegevoegd aan de bestelling op het moment dat deze wordt geplaatst.
(8) De totale kosten te betalen voor een bepaalde bestelling van aankopen gedaan in de Winkel is de som van de prijs van de bestelde Goederen, toegekende kortingen, kosten van levering van de Goederen (gekozen leveringsmethode). Alle betalingen waaruit de totale te betalen kosten bestaan, worden vermeld in de Winkel, met name bij het plaatsen van een bestelling.
(9) De voor elk Goed opgegeven prijs is bindend voor de Klant op het moment dat de Klant de Bestelling plaatst.
(10) Nadat de Bestelling is geplaatst, bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt hij tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. De bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering ervan gebeurt door de verzending door de Verkoper van een e-mailbericht aan de Klant op het e-mailadres van de Klant dat tijdens het plaatsen van de Bestelling werd opgegeven en dat minstens de verklaringen van de Verkoper over de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering ervan en de bevestiging van de sluiting van de Koopovereenkomst bevat. Na ontvangst door de Klant van voornoemd e-mailbericht is de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper gesloten. De Klant gaat akkoord met deze vorm van bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst.
(11) Een snelle bevestiging van de ontvangst van de offerte door de Verkoper heeft tot gevolg dat de inhoud van de ingediende offerte bindend is.
(12) De inhoud van de verkoopovereenkomst wordt vastgelegd en ter beschikking gesteld van de Klant door deze Algemene Voorwaarden beschikbaar te stellen op de website van de Winkel en door de Klant het e-mailbericht te sturen waarnaar wordt verwezen in § 4 pt. 9 van de Algemene Voorwaarden.
13 Indien de bestelling om welke reden dan ook niet is betaald (bijvoorbeeld als gevolg van een onderbreking in de werking van elektronische systemen), wordt de bestelling geannuleerd na een periode van 3 (drie) werkdagen nadat de Klant per e-mail is geïnformeerd dat de bestelling niet is betaald.

§ 5 Betaling en levering

1. De Verkoper stelt twee vormen van levering van de Goederen aan de Klanten ter beschikking:
(a) gratis persoonlijke afhaling op het adres: Mardom sp. z o.o. 11a Ratajska Street, Łódź,
b) betaalde levering door een koeriersbedrijf (koerierspakket).
(2) De Klant wordt geïnformeerd over de verzendkosten telkens wanneer hij/zij een Bestelling plaatst. De transportkosten zijn afhankelijk van het soort bestelde Goederen en hun omvang.
(3) De levertijd van de Bestelling zal worden aangegeven telkens wanneer de Bestelling voor de betreffende Goederen wordt geplaatst. De levertijd wordt gerekend vanaf de dag volgend op de dag waarop de betaling voor een bepaalde Bestelling is ontvangen. De meeste Bestellingen worden binnen 2-5 werkdagen uitgevoerd, gerekend vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de betaling. Met het voltooien van Bestellingen wordt de datum bedoeld waarop de Goederen aan het koeriersbedrijf worden overhandigd. De doorlooptijd voor Bestellingen omvat niet de tijd tussen de vrijgave van de Goederen aan het koeriersbedrijf en hun daadwerkelijke levering aan de klant. De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door factoren waarover hij geen controle heeft. In geval van dergelijke omstandigheden zal de Klant op de hoogte worden gebracht van het optreden ervan en van de mogelijkheid van een verlenging van de uitvoeringstermijn van de Bestelling.
(4) De Klant heeft het recht om in aanwezigheid van de persoon die de Goederen levert te controleren of de Goederen conform zijn met de Bestelling en om een protocol van niet-conformiteit met de verkoopsovereenkomst op te stellen indien de Goederen niet conform blijken te zijn. In geval van niet-conformiteit mag de Klant niet weigeren de Goederen te aanvaarden, maar is hij verplicht gebruik te maken van de herroepingsprocedures voorzien in het Reglement of een klacht in te dienen.

§ 6 Verplichtingen van klanten

De Klant is verplicht om de Shop te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet en goede manieren, met inachtneming van persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectueel eigendom van de Verkoper en derden. De Klant is verplicht om gegevens in te voeren in overeenstemming met de werkelijke stand van zaken. Het is de Klant verboden om met gebruikmaking van de in § 8 van de Algemene Voorwaarden genoemde Elektronische Diensten onwettige inhoud te verstrekken.

§ 7 Premium klant

(1) De voorwaarde voor het verkrijgen van de status van Premium Klant is het aanmaken van een Account op de website van de Winkel.
(2) Het aanmaken van een Account vereist:
(a) het invullen van het Registratieformulier,
b) het lezen en accepteren van de Algemene Voorwaarden,
(c) vrijwillige toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie van de Verkoper via twee communicatiekanalen, namelijk e-mail en telefoon – sms en toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde marketingdoeleinden met de mogelijkheid om gebruik te maken van de speciale privileges beschreven in § 3 pt. f) van de Algemene Voorwaarden. 3. (3) Bij het invullen van het Registratieformulier moet de Klant een Account aanmaken.
(3) Bij het invullen van het Registratieformulier is de Klant verplicht om actuele gegevens te verstrekken, in het bijzonder: voornaam, achternaam, afleveradres, telefoonnummer, toegangswachtwoord, huidig e-mailadres, waar het mogelijk zal zijn om het aanmaken van een Account te bevestigen;
Om de Account te kunnen gebruiken, is de Klant verplicht de link te volgen die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden. Verder gebruik van de Account vindt plaats door in te loggen met behulp van een identificatiecode in de vorm van een e-mailadres en een wachtwoord die individueel door de Premiumklant zijn ingesteld.
(5) Een Klant die de status van Premium Klant verkrijgt, heeft recht op speciale voorrechten en promoties zoals beschreven in § 3 punt f) van het Reglement. De account informeert de Premium Klant over mogelijke Kortingen.
(6) Het is verboden om
– de privileges van het Account te delen met derden,
– meer dan één Account met één e-mailadres te registreren,
– de Account te gebruiken op een manier die in strijd is met de bepalingen van de wet en § 6 van de Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder om de technische materialen van de Verkoper die beschikbaar zijn vanaf het niveau van de Account te gebruiken in strijd met de bepalingen van het auteursrecht of het industriële eigendomsrecht,
– gebruik van verouderde of onjuiste gegevens,
7e Vaststelling van overtredingen als bedoeld in artikel 6 hierboven of andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden of algemeen geldende wetten geven de Verkoper het recht om de Account met onmiddellijke ingang te blokkeren.
8. De Verkoper kan de Account ook met onmiddellijke ingang blokkeren als de Premiumklant een van de hierboven beschreven marketingtoestemmingen intrekt of als hij zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor dit doel intrekt.
(9) Bestellingen die zijn geplaatst tot de datum waarop de Account wordt geblokkeerd, worden uitgevoerd zoals voorheen, met name rekening houdend met de verleende kortingen.
10) De Verkoper informeert de Klant over de blokkering van de Account op het opgegeven e-mailadres.
11. De Verkoper is niet aansprakelijk voor onjuiste of verouderde gegevens die door de Klant op de Account zijn vermeld.
12. De Klant kan te allen tijde de Account opzeggen en verzoeken deze te verwijderen. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het opzeggen en verwijderen van de Account. De Klant erkent dat een Account dat sinds de laatste Bestelling meer dan 24 maanden niet is gebruikt, mogelijk niet langer de volledige geschiedenis van eerdere Bestellingen bevat.
(13) Om een Account te annuleren, moet u:
(a) de Account zelf annuleren op de Shop website,
b) dit per e-mail melden aan de Verkoper: kontakt@mardomdecor.com.

§ 8 Elektronische service

 1. De Verkoper biedt elektronische diensten aan via de Shop. De elektronische diensten zijn
  gratis.
 2. De in lid 1 bedoelde elektronische diensten bestaan uit het ter beschikking stellen aan de Klant van alle functionaliteiten van de Shop, met name die welke het mogelijk maken om via de Shop een overeenkomst voor Goederen met de Verkoper te sluiten en een Account aan te maken.
 3. Via de Online Winkel biedt de Verkoper met name de volgende Elektronische Diensten aan:
  1. Registratieformulier,
  2. Rekening,
  3. Bestelformulier,
 4. Het sluiten van een contract voor Elektronische Diensten vindt plaats wanneer de Klant een bepaalde Elektronische Dienst begint te gebruiken, d.w.z. door een bepaalde functionaliteit van de Winkel te beginnen gebruiken of door in te stemmen met het gebruik van deze dienst. De beëindiging van een dergelijke dienst vindt plaats doordat de Klant stopt met het gebruik van de gegeven functionaliteit of wanneer de Klant zijn/haar toestemming intrekt. Een uitzondering hierop is een overeenkomst voor de levering van een Elektronische Dienst in de vorm van een Account, die wordt beëindigd bij verwijdering door de Klant. Het gebruik van Elektronische Diensten kan te allen tijde worden beëindigd.
 5. Voor het gebruik van de Shop moet de Klant aan de volgende technische voorwaarden voldoen: (1) het bezit van een computer, laptop of ander multimedia-apparaat met toegang tot het internet; (2) toegang tot elektronische post; (3) webbrowser: Mozilla Firefox versie 11.0 en hoger of Internet Explorer versie 7.0 en hoger, Opera versie 7.0 en hoger, Google Chrome versie 12.0.0 en hoger; (4) aanbevolen minimale schermresolutie: 1024×768; (5) cookies en Javascript inschakelen in uw browser.
 6. U kunt bezwaren met betrekking tot de Elektronische diensten indienen via de contactgegevens waarnaar wordt verwezen in § 3.1.b) van de Algemene voorwaarden.
 7. De in artikel 6 bedoelde bezwaren worden binnen 14 dagen na ontvangst onderzocht. De Verkoper informeert de Klant over het resultaat van de behandeling van het bezwaar met gebruikmaking van de contactgegevens van de Klant die door de Klant in de kennisgeving zijn verstrekt.
 8. De Verkoper kan het contract voor de levering van Elektronische Diensten beëindigen in geval van:
  1. de levering van onwettige inhoud door de Klant,
  2. in geval van aanhoudende schendingen van het Reglement,
  3. als u de Winkel gebruikt op een manier die in strijd is met het beoogde gebruik.

§ 9 Terugtrekking uit het contract

(1) Een consument of bevoorrechte ondernemer die een koopovereenkomst heeft gesloten, kan de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
(2) De termijn voor herroeping van de koopovereenkomst gaat in op het moment dat de consument of bevoorrechte ondernemer de goederen in ontvangst neemt.
(3) De consument of Bevoorrechte Ondernemer kan de Koopovereenkomst herroepen door een verklaring van herroeping af te leggen aan de Verkoper. De verklaring kan schriftelijk gedaan worden aan het adres van de Verkoper of per e-mail aan het adres van de Verkoper. De verklaring kan worden gedaan in de inhoud van een e-mail of in de inhoud van een brief of door het afdrukken en invullen van een formulier, waarvan het model is bijgevoegd bij de Voorwaarden en dit per e-mail of per post te verzenden. Het verzenden van de verklaring voor het verstrijken van de termijn is voldoende om aan de termijn te voldoen.
(4) In geval van terugtrekking uit de Koopovereenkomst, wordt deze geacht niet gesloten te zijn.
(5) Indien de consument of de bevoorrechte ondernemer een verklaring van herroeping van de koopovereenkomst heeft afgelegd voordat de verkoper zijn aanbod heeft aanvaard, is het aanbod niet langer bindend.
(6) De Verkoper is verplicht om de door hem gedane betalingen, inclusief de kosten van levering van de Goederen, onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring aan hem terug te betalen. De Verkoper kan de terugbetaling van betalingen die hij van de Consument of het Bevoorrechte Onderneming heeft ontvangen, inhouden totdat hij de Goederen heeft terugontvangen.
(9) De Consument of Bevoorrechte Ondernemer is verplicht om de Goederen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop hij of zij de Koopovereenkomst heeft herroepen, aan de Verkoper terug te sturen. Het is voldoende om de goederen voor het verstrijken van deze termijn terug te sturen naar het adres van de Verkoper.
(10) In geval van herroeping draagt de Klant die een Consument of een Bevoorrechte Ondernemer is alleen de directe kosten voor het terugzenden van de Goederen.
(11) In het geval van herroeping door de consument of bevoorrechte ondernemer van de koopovereenkomst van goederen die door hun aard niet op de gewone manier per post kunnen worden teruggestuurd, kunnen de kosten van terugzending variëren en hoger zijn dan de kosten van levering van de goederen aan de consument of bevoorrechte ondernemer die door de Verkoper worden georganiseerd. De retourkosten kunnen met name afhankelijk zijn van het gewicht van de goederen, de vorm van de goederen, de lengte van de goederen en de afstand tot de plaats van retourzending, evenals het type transportbedrijf, terwijl de geschatte retourkosten op het grondgebied van de Republiek Polen kunnen oplopen tot a) voor pakketten van standaardformaat tot 31,5 kg – tot 30,00 PLN b) voor palletzendingen tot 100 kg – tot 200,00 PLN c) voor palletzendingen tot 1000,00 kg – tot 300,00 PLN.
(12) De consument of de bevoorrechte ondernemer is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik ervan die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
(13) De Verkoper zal de betaling terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die door de Consument of de Bevoorrechte Ondernemer is gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere terugbetalingsmethode die geen kosten voor de Klant met zich meebrengt.
(14) Het hierboven beschreven herroepingsrecht is niet van toepassing indien het voorwerp van de rechtshandeling, in het bijzonder de verkoop:
(a) zaken zijn die niet gefabriceerd zijn, geproduceerd zijn volgens specificaties van de consument of bedoeld zijn om te voldoen aan de individuele behoeften van de consument (bijv. monsters van Goederen);
b) zaken zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken;
15. het Reglement niet voorziet in de mogelijkheid om Goederen om te ruilen. Indien het de bedoeling van de Klant is om de Goederen te vervangen, dient de Klant het contract voor de oorspronkelijk ontvangen Goederen op te zeggen en een afzonderlijke bestelling voor nieuwe Goederen te plaatsen.

§ 10 Klachten

(1) De Verkoper is verplicht om de Goederen zonder gebreken te leveren.
(2) Klachten dienen per e-mail te worden ingediend op het adres: kontakt@mardomdecor.com of schriftelijk op het adres van Mardom sp. z o.o. 11a Ratajska Street, 91-231 Łódź met de meest nauwkeurige beschrijving van de gemelde gebreken.
(3) De Verkoper dient binnen 14 dagen vanaf de datum van het verzoek met de klacht te reageren op de klacht over de Goederen of de klacht met betrekking tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst die door de Klant is gemeld. Andere regels voor klachtenafhandeling vloeien voort uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Consumentenrechten.
(4) De Klant die gebruik maakt van de garantierechten is verplicht om alle of een deel van de Goederen terug te sturen om de geldigheid van de gemelde gebreken te verifiëren, en als dit niet mogelijk is, is de Klant verplicht om contact op te nemen met de Verkoper om een datum voor inspectie vast te stellen.
Indien de gegeven Goederen gedekt zijn door een garantie, is de informatie hierover beschikbaar in de Winkel. De garantie wordt vervuld volgens de voorwaarden van de garantie die aan de Goederen verbonden is. 6. De Verkoper kan geen garantie verlenen voor de verkochte Goederen.
(6) Niettegenstaande andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Verkoper onder alle titels, in het bijzonder onder garantie en slechte uitvoering van de overeenkomst ten opzichte van de Ondernemer beperkt:
– tijdelijk – tot 6 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen en
– bedrag – tot 50% van de waarde van de gekochte goederen.

§ 11 Slotbepalingen

(1) De Shop en de handelingen met betrekking tot het afsluiten van contracten in de Shop zijn beschikbaar in de Poolse taal.
(2) De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld van de Klant op kontakt@mardomdecor.com vóór het afsluiten van een contract, alsook in een vorm die het mogelijk maakt de inhoud van de Algemene Voorwaarden te verkrijgen, te reproduceren en op te slaan door middel van een informatie- en communicatiesysteem dat de Klant gebruikt, met inbegrip van, in het bijzonder, het verzenden ervan naar het e-mailadres van de Klant, het downloaden, het kopiëren, het downloaden en het opslaan op de schijf van de Klant of het afdrukken.
(3) De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het contract dat wordt afgesloten via de Winkel, met inbegrip van het contract voor Elektronische Diensten.
(4) De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De bekendmaking van de gewijzigde Voorwaarden vindt plaats overeenkomstig § 11 lid 2 en is van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop van Goederen en overeenkomsten voor de levering van Elektronische Diensten die na de bekendmaking worden gesloten. De gewijzigde Voorwaarden zijn niet van kracht met betrekking tot overeenkomsten die vóór de bekendmaking ervan zijn gesloten. Met betrekking tot overeenkomsten met een doorlopend karakter (bijv. Account), in het geval dat de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd gedurende de looptijd van een dienst of andere overeenkomst, zullen de wijzigingen bindend zijn voor de Klant waarop dergelijke overeenkomsten betrekking hebben indien hij of zij de overeenkomst niet beëindigt binnen 14 dagen na de datum waarop de wijziging beschikbaar is gesteld.
(5) Voor zover niet geregeld in deze Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen van het Poolse recht van toepassing, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek, de Wet inzake consumentenrechten, de Wet inzake elektronische dienstverlening.
(6) De Verkoper informeert de Klant die een Consument is over de mogelijkheid om gebruik te maken van buitengerechtelijke procedures voor de behandeling van klachten en het instellen van vorderingen. De regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op de kantoren of websites van entiteiten die gerechtigd zijn tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit kunnen met name consumentenombudsmannen zijn of provinciale inspecties van handelsinspecties, waarvan de lijst beschikbaar is op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming.
(7) De verkoper deelt mee dat er op het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform is voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en bedrijven op EU-niveau (ODR-platform).

Bijlagen

Modelverklaring van herroeping

Download een PDF-versie van de voorschriften

Algemene voorwaarden van de webshop www.mardomdecor.com

Voer bijvoorbeeld het type, de stijl of de kleur in of gebruik de hints hieronder

Wystąpił błąd podczas zmiany ilości, prosimy spróbować ponownie.

Houd mij op de hoogte van de beschikbaarheid van dit product

We hebben je adres opgeslagen.
We houden contact!

Bedankt voor uw tijd!

Uw reactie is erg waardevol voor ons.