Rychlý kontakt

Obchodní podmínky internetového obchodu MARDOM DECOR

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Na adrese: www.mardomdecor.com se nachází internetový obchod umožňující nákup na dálku (dále jen „E-shop”) a provozuje jej společnost Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000139654 u Okresního soud pro Łodź Śródmieście v Lodži, XX oddělení KRS (Národního soudního rejstříku), NIP (DIČ) 725-184-61-23, REGON (IČ) 473081549, e-mailová adresa: kontakt@mardomdecor.com telefonní číslo: +48 426 786 786 nebo +48 728 369 525.
 2. E-shop je nástrojem, který Prodávající používá k prodeji Zboží prostřednictvím internetu, a je jedním ze způsobů uzavření smlouvy na Zboží s Prodávajícím. Za účelem provádění činností uvedených v předchozí větě poskytuje Prodávající prostřednictvím Obchodu také Elektronické služby.
 3. E-shop je provozován v souladu s Obchodními podmínkami a právními předpisy platnými pro podnikání Prodávajícího.
 4. Obchodní podmínky stanovují:
  1. pravidla používání E-shopu, včetně práv a povinností Zákazníků a Prodávajícího vyplývajících z používání E-shopu;
  2. pravidla pro uzavírání a plnění smluv o prodeji Zboží, včetně pravidel pro objednávání Zboží, pravidel pro platby, doručování a reklamace související se Zbožím a odstoupení od smlouvy;
  3. typy a rozsah Elektronických služeb uvedených v Podmínkách;
  4. podmínky pro poskytování Elektronických služeb, včetně;
   • technických požadavků nezbytných pro spolupráci s IT systémem, který používá Prodávající;
   • zákazu poskytování nezákonných obsahů, který platí pro Zákazníky.
  5. podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o Elektronických službách uvedených v Obchodních podmínkách.
  6. režim pro reklamační řízení související s Elektronickými službami.
 5. Obchodní podmínky a jejich případné změny jsou bezplatně k dispozici na adrese www.mardomdecor.com/regulamin/ způsobem, který umožňuje jejich získání, reprodukci a záznam prostřednictvím IT systému (např. si je Zákazník může stáhnout ve formátu pdf). Chcete-li si podmínky stáhnout, klikněte zde.

§ 2 Informační povinnost

 1. Správcem osobních údajů Zákazníka je: Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000139654 u Okresního soud pro Łodź Śródmieście v Lodži, XX oddělení KRS (Národního soudního rejstříku), NIP (DIČ) 725-184-61-23, REGON (IČ) 473081549 (Prodávající)
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy mezi Prodávajícím a Vámi prostřednictvím E-shopu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Plněním smlouvy se rovněž rozumí uplatnění nároků každé ze smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Kromě toho budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právních povinností správce – např. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR v souvislosti s § 74 zákona o účetnictví. Pokud jste k tomu dali souhlas, budou Vaše osobní údaje použity k zasílání newsletterů e-mailem nebo textovou zprávou, informací o slevových akcích, slevových kódech a také k hodnocení spokojenosti Zákazníků.
 3. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být: účetní, auditoři, právníci, kurýrní společnosti, polská pošta, poskytovatelé platebních služeb a další subjekty spolupracující s Prodávajícím, jejichž služby jsou nezbytné pro plnění smluv uzavřených prostřednictvím E-shopu.
 4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, tj. mimo Evropský hospodářský prostor.
 5. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k uplatnění nároků stran a po dobu vyžadovanou zákonem, zejména zákonem o účetnictví, a po dobu trvání oprávněného zájmu správce. A pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, budou zpracovávány až do okamžiku jeho odvolání.
 6. Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku vůči Prodávajícímu, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním;
 7. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. (tzv. GDPR); 8.         Vaše poskytnutí osobních údajů požadovaných ze strany E-shopu je dobrovolné, ale zároveň je podmínkou pro uzavření smlouvy o prodeji Zboží a Elektronických službách. Jste povinni je poskytnout a důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost uzavřít a plnit výše uvedené smlouvy. Stejně tak je poskytnutí Vašich osobních údajů požadovaných E-shopem a souhlas se zasíláním obchodních informací (sms, e-mail) dobrovolné, ale zároveň je podmínkou pro registraci Účtu a získání statusu Prémiového Zákazníka.

§ 3 Definice a kontaktní údaje

 1. Definice:
  1. E-shop – internetový obchod umístěný na adrese www.mardomdecor.com spolu s podřízenými doménami, vybavený funkcemi, jejichž prostřednictvím Prodávající prodává Zboží přes internet a poskytuje Elektronické služby a Zákazník nakupuje Zboží a využívá výše uvedené služby.
  2. Prodávající Mardom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Lodži, ul. Ratajska 11a, 91-231 Łódź, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000139654 u Okresního soud pro Łodź Śródmieście v Lodži, XX oddělení KRS (Národního soudního rejstříku), NIP (DIČ) 725-184-61-23, REGON (IČ) 473081549; telefon: +48 426 786 786, email: kontakt@mardomdecor.com
  3. Zákazník – jakýkoli subjekt, který využívá funkce E-shopu, zejména ten, který jeho prostřednictvím objednává Zboží.
  4. Prémiový zákazník – Zákazník, který se zaregistruje a má na E-shopu aktivní Účet. Registrace Účtu spočívá ve splnění podmínek účasti výměnou za nárok na speciální slevové akce a funkce, které nejsou dostupné ostatním Zákazníkům.
  5. Registrační formulář – Elektronická služba v podobě formuláře dostupného na E-shopu, který umožňuje vytvoření účtu.
  6. Účet – Elektronická služba, kterou může využívat pouze Prémiový zákazník, spočívající ve zpřístupnění IT funkcí E-shopu, v jejichž rámci Prémiový zákazník poskytuje informace, které ho individualizují (včetně osobních údajů), a vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních informací od Prodávajícího prostřednictvím e-mailu a SMS, za což získává v rámci Účtu následující privilegia:
   • možnost sledovat stav své objednávky,
   • možnost stahovat obchodní dokumenty a procházet historii objednávek,
   • možnost přístupu k dalším technickým materiálům Zboží (katalogy, příručky atd.),
   • možnost získat personalizované slevové kódy,
   • možnost dostávat informace o aktuálních promo akcích určených pouze pro Prémiové zákazníky (např. týden doručení zdarma, speciální sleva při nákupu určitých produktů v určitém období atd.).
    O rozsahu udělených privilegií rozhoduje Prodávající a Zákazník tuto skutečnost akceptuje a bere na vědomí, že mu nevznikají žádné nároky týkající se rozsahu přiznaných privilegií.
  7. Objednávkový formulář – Elektronická služba obsahující nezbytné informace o Zákazníkovi a jím podávané objednávce Zboží, včetně druhu Zboží, způsobu dodání a platby, které jsou Prodávajícímu zaslány prostřednictvím E-shopu v rámci procesu uzavření smlouvy na Zboží;].
  8. Objednávka – projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Výrobku s Prodávajícím.
  9. Kupní smlouva – smlouva o prodeji Zboží uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím E-shopu.
  10. Slevy – hodnoty cenových slev, na které má Zákazník nárok, připsané k jeho Účtu.
  11. Spotřebitel – Zákazník, který je fyzickou osobou a s Prodávajícím činí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesionální činností (dle § 221 občanského zákoníku);
  12. Podnikatel:
   • Zákazník, který je právnickou osobou nebo organizační složkou, která není právnickou osobou, jíž zvláštní zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonává vlastním jménem podnikatelskou činnost a činí s Prodávajícím právní úkony související s jeho podnikatelskou činností.
   • Zákazník, který je fyzickou osobou, která vykonává podnikatelskou nebo profesní činnost a činí s Prodávajícím právní úkon přímo související s touto činností, z jejíž obsahu vyplývá, že tento úkon má pro tohoto Zákazníka profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu jeho činnosti popsaného v Centrální evidenci informacích o podnikatelské činnosti (CEIDG).
  13. Privilegovaný podnikatel – Zákazník, který je fyzickou osobou a činí s Prodávajícím právní úkon přímo související s jeho podnikatelskou činností, z jehož obsahu vyplývá, že tento úkon nemá pro tohoto Zákazníka profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
  14. Zboží – veškeré movité věci prodávané Prodávajícím prostřednictvím E-shopu, a to v nabízeném sortimentu, tj. zejména podlahy, štuky a příslušenství potřebné k jejich instalaci.
  15. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky E-shopu, které se nachází na adrese www.mardomdecor.com/regulamin/.
  16. Elektronická služba – služba uvedená v Obchodních podmínkách, která představuje uvedenou funkci E-shopu a představuje poskytování služeb elektronickou cestou ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou. Obchodní podmínky stanovují typy a rozsah Elektronických služeb poskytovaných v rámci E-shopu;
  17. Pracovní den – jeden ze dnů od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků,
  18. Zákon o poskytování služeb elektronickou cestou – zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb z r. 2013 položka1422 j.t. ve znění pozdějších předpisů);
  19. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník (Sbírka zákonů 2016 položka 380 j.t. ve znění pozdějších předpisů).
  20. Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sb. z r. 2014. Pol. 827)

§ 4 Uzavření smlouvy o prodeji Zboží na E-shopu a platby

 1. E-shop slouží k uzavírání smluv o prodeji Zboží mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 jsou v rámci užívání E-shopu mezi Zákazníky a Prodávajícím uzavírány smlouvy o poskytování Elektronických služeb popsaných v Obchodních podmínkách a pravidla jejich poskytování jsou upravena v § 8 Obchodních podmínek.
 3. Zákazník může zadávat objednávky bez vytvoření Účtu, stejně jako se rozhodnout zadávat objednávky po jeho založení.
 4. Aby mohl Zákazník správně zadat objednávku, je nutné provést následující kroky:
  • použít Objednávkový formulář, Registrační formulář nebo Váš účet;
  • vybrat objednané Zboží a vlastnosti objednávaného Zboží, pokud je takový výběr k dispozici;
  • vyplnit Objednávkový formulář ve všech ostatních ohledech, např. adresa a forma dodání, fakturační údaje pro fakturu DPH a další údaje ve formuláři;
  • potvrdit objednávku, která zakládá povinnost zaplatit;
  • přečíst si a přijmout tyto Podmínky;
 5. Při zadávání objednávky je třeba uvést údaje, jako je jméno, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo a fakturační údaje.
 6. Platba se provádí předem:
  • platební kartou, bankovním převodem nebo bankovním převodem prostřednictvím externího platebního systému , který provozuje společnost Autopay S.A. se sídlem v Sopoty (v tomto případě bude zpracování objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky a po obdržení informace ze systému Autopay o úspěšném dokončení platby).
 7. Ceny Zboží uvedené na E-shopu jsou ceny vyjádřené v polských zlotých a zahrnují daň z přidané hodnoty. Ceny nezahrnují náklady na vydání Zboží (dodání). Náklady na dodání hradí Zákazník a připočítávají se k objednávce při jejím zadávání.
 8. Celkové náklady, které je třeba uhradit za danou objednávku za nákupy uskutečněné na E-shopu , jsou součtem ceny objednaného Zboží, poskytnutých Slev a nákladů na dodání Zboží (zvolený způsob dodání). Všechny platby, které tvoří celkovou částku k úhradě, jsou uvedeny na E-shopu, zejména při zadávání objednávky.
 9. Cena uvedená u každého Zboží je pro Zákazníka závazná v okamžiku, kdy Zákazník zadává Objednávku.
 10. Jakmile je Objednávka podána, Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijímá Objednávku k vyřízení. Potvrzení přijetí Objednávky a jejího přijetí k vyřízení je provedeno zasláním e-mailové zprávy od Prodávajícího Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k vyřízení a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Jakmile Zákazník obdrží výše uvedený e-mail, je mezi ním a Prodávajícím uzavřena Kupní smlouva. Zákazník souhlasí s touto formou potvrzení uzavření smlouvy.
 11. Okamžité potvrzení ze strany Prodávajícího o přijetí nabídky má za následek to, že je vázán obsahem učiněné nabídky.
 12. Obsah kupní smlouvy je zaznamenán a zpřístupněn Zákazníkovi prostřednictvím zpřístupnění těchto Obchodních podmínek na internetových stránkách E-shopu a zasláním e-mailové zprávy uvedené v § 4 písm. 9 Obchodních podmínek Zákazníkovi.
 13. Pokud objednávka nebyla z jakéhokoli důvodu uhrazena (např. z důvodu přerušení provozu elektronických systémů), je zrušena po 3 (třech) Pracovních dnech poté, co byl Zákazník e-mailem informován, že objednávka nebyla uhrazena.

§ 5 Platby a dodání

 1. Prodávající nabízí Zákazníkům dvě formy dodání Zboží:
  • bezplatný osobní odběr na adrese: Mardom sp. z o.o. ul. Ratajska 11a, Łódź,
  • placené doručení kurýrem (kurýrní zásilka).
 2. Zákazník je informován o nákladech na doručení při každém zadávání Objednávky. Náklady na dopravu závisí na typu objednaného Zboží a jeho rozměrech.
 3. Doba realizace Objednávky je uvedena při každém zadání Objednávky na dané Zboží. Doba realizace objednávky se počítá ode dne následujícího po dni přijetí platby za danou Objednávku. Většina objednávek je vyřízena do 2-5 pracovních dnů počítaných ode dne následujícího po přijetí platby. Dokončením objednávky se rozumí datum předání Zboží kurýrní společnosti. Doba realizace Objednávek nezahrnuje dobu mezi vydáním Zboží kurýrní společnosti a jeho skutečným doručením zákazníkovi. Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené faktory, které nemůže ovlivnit. V případě, že takové okolnosti nastanou, bude Zákazník informován o jejich výskytu a o možnosti prodloužení doby vyřízení Objednávky.
 4. Zákazník je oprávněn za přítomnosti osoby, která Zboží dodává, zkontrolovat, zda Zboží odpovídá Objednávce, a v případě zjištění nesouladu Zboží s kupní smlouvou sepsat protokol o nesouladu. V případě zjištění nesouladu nemůže Zákazník odmítnout převzetí Zboží, ale je povinen využít postupů pro odstoupení od smlouvy stanovených v Obchodních podmínkách nebo uplatnit reklamaci.

§ 6 Povinnosti Zákazníků

Zákazník je povinen používat E-shop způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobních a autorských práv a duševního vlastnictví Prodávajícího a třetích osob. Zákazník je povinen uvádět údaje, které odpovídají skutečnému stavu. Poskytování nezákonného obsahu Zákazníkem prostřednictvím Elektronických služeb uvedených v § 8 Obchodních podmínek je

§ 7 Prémiový zákazník

Zákazník je povinen používat E-shop způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobních a autorských práv a duševního vlastnictví Prodávajícího a třetích osob. Zákazník je povinen uvádět údaje, které odpovídají skutečnému stavu. Poskytování nezákonného obsahu Zákazníkem prostřednictvím Elektronických služeb uvedených v § 8 Obchodních podmínek je zakázáno.

§ 8 Elektronická služba

 1. Prodávající poskytuje prostřednictvím E-shopu Elektronické služby. Elektronické služby jsou bezplatné.
 2. Elektronické služby uvedené v odstavci 1 spočívají ve zpřístupnění všech funkcí E-shopu Zákazníkovi, zejména těch, které umožňují uzavření smlouvy o Zboží s Prodávajícím prostřednictvím E-shopu a zřízení Účtu.
 3. Prostřednictvím Internetového obchodu poskytuje Prodávající zejména tyto elektronické služby:
  1. Registrační formulář,
  2. Účet,
  3. Objednávkový formulář,
 4. Smlouva o Elektronických službách je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník začne využívat danou Elektronickou službu, tj. tím, že začne využívat danou funkci E-shopu nebo tím, že vyjádří souhlas s využíváním této služby. K ukončení poskytování takové služby dojde, pokud Zákazník přestane danou funkci využívat nebo pokud Zákazník odvolá svůj souhlas. Výjimkou je smlouva o poskytování Elektronických služeb ve formě Účtu, která zaniká jeho zrušením ze strany Zákazníka. Používání Elektronických služeb může být ukončeno kdykoli.
 5. Používání E-shopu vyžaduje, aby Zákazník splňoval následující technické podmínky: (1) vlastnictví počítače, notebooku nebo jiného multimediálního zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k e-mailu; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 11.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 7.0 a vyšší, Opera verze 7.0 a vyšší, Google Chrome verze 12.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024×768; (5) povolení souborů cookie a Javascriptu v prohlížeči.
 6. Námitky týkající se Elektronických služeb podávejte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v § 3. odst. 1. písm. b) Obchodních podmínek.
 7. Námitky uvedené v odstavci 6 se vyřizují do 14 dnů od jejich obdržení. Prodávající bude Zákazníka informovat o výsledku vyřízení námitky prostřednictvím kontaktních údajů Zákazníka, které uvedl během nahlášení námitky.
 8. Prodávající může vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb v případě:
  1. poskytování nezákonného obsahu Zákazníkem,
  2. v případě soustavného porušování Obchodních podmínek,
  3. v případě používání E-shopu v rozporu s jeho určením.

§ 9 Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel, který uzavřel Kupní smlouvu, od ní může odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů.
 2. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet od okamžiku, kdy je Zboží převzato do vlastnictví Spotřebitele nebo Privilegovaného podnikatele.
 3. Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel může od Kupní smlouvy odstoupit podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Toto prohlášení lze učinit písemně na adresu Prodávajícího, e-mailem na adresu Prodávajícího. Prohlášení lze učinit v obsahu e-mailu nebo dopisu nebo vytištěním a vyplněním formuláře, který je přílohou Obchodních podmínek a jeho zasláním e-mailem nebo klasickou poštou. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení před uplynutím lhůty.
 4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se má za to, že Kupní smlouva nebyla uzavřena.
 5. Pokud Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel učinil prohlášení o odstoupení od kupní Smlouvy před tím, než Prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.
 6. Prodávající je povinen vrátit veškeré platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele nebo Privilegovaného podnikatele, dokud neobdrží Zboží zpět.
 7. Pokud Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel, který uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy, zvolil jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit Spotřebiteli nebo Privilegovanému podnikateli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
 8. Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od Kupní smlouvy odstoupil. Zboží stačí zaslat zpět na adresu Prodávajícího před uplynutím této lhůty.
 9. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník, který je Spotřebitelem nebo Privilegovaným podnikatelem, pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 10. Pokud Zboží nemůže být vzhledem ke své povaze vráceno poštou obvyklým způsobem, Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel o tom informuje Prodávajícího.
 11. Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.
 12. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel, pokud Zákazník výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, kterým Zákazníkovi nevznikají žádné náklady.
 13. Výše popsané právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na případy, kdy předmětem právního úkonu, zejména prodeje:
  • jsou věci, které nejsou prefabrikované, jsou vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb (např. vzorky Zboží);
  • jsou věci, které budou po dodání ze své podstaty neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
 14. Obchodní podmínky nepředpokládají možnost výměny Zboží. Pokud Zákazník hodlá Zboží vyměnit, musí odstoupit od smlouvy na původně obdržené Zboží a zadat samostatnou objednávku na nové Zboží.
 15. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat společnost Mardom sp. z o.o. ul. Ratajska 11a, 91-231 Łódź (e-mail: kontakt@mardomdecor.com) jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

§ 10 Reklamace

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad.
 2. Reklamace je třeba zasílat e-mailem na adresu: kontakt@mardomdecor.com nebo písemně na adresu Mardom sp. z o.o. ul. Ratajska 11a, 91-231 Łódź a co nejpřesněji popsat nahlašované závady.
 3. Prodávající je povinen se do 14 dnů ode dne doručení žádosti obsahující reklamaci vyjádřit k reklamaci Zboží nebo reklamaci týkající se plnění Kupní smlouvy nahlášenou Zákazníkem. Další pravidla pro uznávání reklamací vycházejí z ustanovení Občanského zákoníku a zákona o právech spotřebitelů.
 4. Zákazník, který uplatňuje svá práva ze záruky, je povinen vrátit celé Zboží nebo jeho část za účelem ověření oprávněnosti nahlášených vad, a pokud to není možné, je povinen kontaktovat Prodávajícího za účelem stanovení termínu prohlídky.
 5. Pokud se na dané Zboží vztahuje záruka, jsou informace v tomto ohledu k dispozici na E-shopu. Záruka je poskytována v souladu se záručními podmínkami přiloženými ke Zboží. Prodávající nesmí být ručitelem prodávaného Zboží.
 6. Bez ohledu na ostatní ustanovení Obchodních podmínek je odpovědnost prodávajícího ze všech titulů, zejména z titulu záruky a nesprávného plnění smlouvy vůči podnikateli, omezena:
  • časově – na 6 měsíců od data převzetí zboží a
  • částkou – až do výše 50 % hodnoty zakoupeného zboží.

§ 11 Závěrečná ustanovení

 1. E-shop a činnosti spojené s uzavíráním smluv na E-shopu jsou k dispozici v polštině.
 2. Podmínky jsou Zákazníkovi k dispozici na adrese
  www.mardomdecor.com/regulamin/ před uzavřením smlouvy, jakož i ve formě, která umožňuje získání, reprodukci a zaznamenání obsahu Podmínek prostřednictvím systému ICT používaného Zákazníkem, včetně zejména jejich zaslání na e-mailovou adresu Zákazníka, stahování, kopírování, stažení a uložení na pevný disk Zákazníka nebo jejich vytištění.
 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu, včetně smlouvy o Elektronických službách.
 4. Obchodní podmínky mohou být měněny. Zveřejnění změněných Obchodních podmínek probíhá v souladu s § 11 odst. 2 a vztahuje se na smlouvy o prodeji Zboží a smlouvy o poskytování Elektronických služeb uzavřené po jejich zveřejnění. Změněné Obchodní podmínky se nevztahují na smlouvy uzavřené před jejich zveřejněním.
 5. V rozsahu neupraveném těmito Obchodními podmínkami se použijí ustanovení polského práva, zejména Občanského zákoníku, zákona o právech spotřebitelů a Zákona o elektronickém poskytování služeb.
 6. Prodávající informuje Zákazníka, který je Spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudní způsoby vyřizování nároků a posuzování reklamací. Pravidla pro přístup k těmto procedurám jsou k dispozici v sídlech nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných řešit spory mimosoudní cestou. Mohou jimi být zejména ombudsmani spotřebitelů nebo Regionální inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů.
 7. Prodávající informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR).

Přílohy

Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy

Stáhněte si verzi předpisů ve formátu PDF

Obchodní podmínky internetového obchodu www.mardomdecor.com/cs

Zadejte například typ, styl, barvu nebo použijte níže uvedené rady

Wystąpił błąd podczas zmiany ilości, prosimy spróbować ponownie.

Informujte mě, až bude tento produkt dostupný

Uložili jsme vaši adresu.
Jsme v kontaktu!

Dziękujemy za Twój czas!

Twoja odpowiedź jest dla nas bardzo cenna.